Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

DTC-Impactcoaching richt zich op individuele coaching, teamcoaching, training en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in DTC-impactcoaching en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever is in deze de klant/coachee die gebruik maakt van de aangeboden diensten van DTC-Impactcoaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve nooit worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan (zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd) vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

5. In de overeenkomst kunnen eventuele nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

6. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

1. Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van NL13RABO 0366881078 tnv W.Assadolahi. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum bij een coachingstraject en dient in ieder geval voor aanvang van het coachtraject binnen te zijn.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur en in ieder geval voor aanvang van het coachtraject schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden; dat betekent dat alle reeds gebruikte diensten/gebruikte coachsessies betaald dienen te worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

Artikel 9 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een klant te weigeren.

Artikel 10 | Het verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten. DTC-Impactcoaching en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van DTC-Impactcoaching, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegeven in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

4. Indien coachee/ cliënt enig letsel zou oplopen, geestelijk of fysiek, is opdrachtnemer daarvoor op generlei wijze aansprakelijk;

5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever c.q. coachee en opdrachtnemer samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart DTC-Impactcoaching voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan DTC-Impactcoaching toerekenbaar is. Indien DTC-Impactcoaching uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden DTC-Impactcoaching  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al wat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DTC-Impactcoaching zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DTC-Impactcoaching en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.

Artikel 13 | Klachtenprocedure


1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd of kantoor houdt, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. Niettemin heeft DTC-Impactcoaching het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.